ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพูนสุข  จิตรนุสนธิ์

แพทย์หญิงพูนสุข จิตรนุสนธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น.
จันทร์ 16.00-20.00 น.
พุธ 16.00-20.00 น.
ศุกร์ 16.00-20.00 น.
เสาร์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1120-1121 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ