ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
รายละเอียด :
Education
- ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม อันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
- ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Work experience in Lasik :
-ศูนย์ดวงตาและเลสิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
-ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกลาง
-ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision
-ศูนย์รักษาตา ไทยจักษุ
-ศูนย์เลสิกSupreme ilasik สีลม


ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันเสาร์ (ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์) 09.00-12.00 น.

ศูนย์ปรึกษาเลสิกและต้อกระจกนอกตารางออกตรวจได้ที่ 02-910-1600 #1433 , 1437

เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ