ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พล.ต.ต.ทพ.กษพล  กองเกียรติคุณ

พล.ต.ต.ทพ.กษพล กองเกียรติคุณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
รายละเอียด :
ปริญญาตรี : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติราชการ : ทันตแพทย์เอก งานทันตกรรมโรงพยาบาลตำรวจ
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์ : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมลิงกัวล์ออโธรดอนติคแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมลิงกัวล์ออโธรดอนติคแห่งประเทศไทย
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  9.30 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ