ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์นพดล ชูเกียรติ

นายแพทย์นพดล ชูเกียรติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูตินรีเวชกรรม
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี 15.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08:00 - 20:00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ