ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์นิลพันธ์  นิลสุ

นายแพทย์นิลพันธ์ นิลสุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
รายละเอียด :
ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ 2538 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี  09.00 น. ถึง  16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ