ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย แผนงานบริหารความเสี่ยง แผนกงานกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล
- วางแผนการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบงานคุณภาพ และเครื่องมือคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล
- กำกับดูแล รักษาทีมให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ , มาตรฐานระบบคุณงาน JCI
- การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งสริม ในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีประสบการณ์ บริหารจัดการด้านการพัฒนางานคุณภาพ โรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารจัดการอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนลูกค้าที่เป็นอุบัติการณ์และเหตุพึงสังวร
- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอุบัติการณ์ของโรงพยาบาล
- สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง JCI และ HA
- วางแผนงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอุบัติการณ์
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญาตรี / ปริญาโท ในสาขาพยาบาลศาสตร์ , วิชาชีพด้านการแพทย์ , สาธารณสุขศาสตร์
- หากผ่านการอบรมด้านการจัดการและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมวางแผน นิเทศ สอนแนะ กำกับ ติดตามรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลลัพธ์ในการบริหารทางการพยาบาล
- ดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล
- มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินบุคลากรให้เพียงพอ เหมาะสม
- สามารถนำและกำกับทีมบุคลากรในหน่วยงานให้มีมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- ผ่านการอบรม การกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถใช้โปรแกรม Excel สร้างตาราง สร้างสูตร และใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานได้
- สามารถใช้โปรแกรม Power Point ในการออกแบบการนำเสนองานได้

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกเภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารแผนกเภสัชกรรมในให้มีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆให้ได้ตามมาตราฐาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เตรียมจ่ายยา ให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีประสบการณ์ บริหารจัดการด้านการพัฒนางานคุณภาพ โรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- มีโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล , สวัสดิการของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
- สิทธิสวัสดิการครอบครัว
- สิทธิสวัสดิการกรณีฌาปนกิจญาติสายตรง
- สิทธิสวัสดิการชุดพนักงาน
- กิจกรรมงานปีใหม่ , กิจกรรมวันเกิดพนักงาน และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
- อบรมเพิ่มเติมความรู้ ทั้ง ภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งเรซูเม่เข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการดูแลรักษาการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทดสอบ พร้อมใช้งาน ให้เป็นมาตรฐานและปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงทะเบียนเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษา
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปี
- จัดทำคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้นประจำตัวเครื่อง
- ควบคุมทะเบียน แผนงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับงานซ่อมและการใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต เกี่ยวกับอาการชำรุดของเครื่องและหาทางแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับทางจัดซื้อ เกี่ยวกับการจัดหาบริษัทซ่อมแซมและอะไหล่ทดแทน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบโรคศิลปะ
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
- หากผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลป้องกันการติดเชื้อแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลป้องกันการติดเชื้อแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - วางแผนการดำเนินการระบบเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC) กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ HA , JCI
- นำนโนบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้นอยที่สุด
- บริหารจัดการระบบงานและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- สนับสนุน ประสานงาน ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญา หรือ ปริญาโท
- ประกาศนียบัตร ใบรับรองทางวิชาชีพ ใบอนุญาติทางสาขาพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ อย่างน้อย 4 เดือน
- การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
- ปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 5 ปี และด้านการควบคุมการติดเชื้ออย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพหน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพหน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ ICU (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ICU (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- ผ่านการอบรม การกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) และ (ACLS)
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลคนไข้ ICU อย่างน้อย 1-2 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัด (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัด (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
- มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : เภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ได้ตามมาตราฐาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เตรียมจ่ายยา ให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
Application Support IT (KH-RAM)

ตำแหน่ง : Application Support IT (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ งานจัดทำรายงาน แบบฟอมร์จากคอมพิวเตอร์
- ดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานตามนโยบายของแผนก IT ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการดูแลรักษาการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทดสอบ พร้อมใช้งาน ให้เป็นมาตรฐานและปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงทะเบียนเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษา
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปี
- จัดทำคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้นประจำตัวเครื่อง
- ควบคุมทะเบียน แผนงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับงานซ่อมและการใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต เกี่ยวกับอาการชำรุดของเครื่องและหาทางแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับทางจัดซื้อ เกี่ยวกับการจัดหาบริษัทซ่อมแซมและอะไหล่ทดแทน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบโรคศิลปะ
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- หากผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ช่างเทคนิค (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ติดต่องานให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานนั้น ๆ
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงได้อย่างดี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยทันตกรรม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตกรรม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ช่วยแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
- รับบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
- เบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับทันตกรรม
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ : 23 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
- ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยเภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บันทึกรายการยาและเวชภัณฑ์ในระบบ ตรวจสอบใบสั่งยาจากแผนกต่าง ๆ
จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา ติดฉลากยาให้ตรงกับยาและใบสั่งยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
และ สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ
- สิทธิประกันสังคม
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
- สวัสดิการวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง)
- สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
- อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก
- สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจร่วมงานกับเรา
- ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th
- โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล
- เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4
(วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1