ภาษา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ มอบความมั่นใจและไว้วางใจแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทุกระดับ
 
พันธกิจ
1. การพัฒนาภาพลักษณ์ โดยยึดหลัก "โรงพยาบาลที่คุณวางใจ"
     1.1 พัฒนาการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขา
     1.2 พัฒนาการระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
     1.3 พัฒนาระบบบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีรอยต่อ
     1.4 พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ ภาษา และพฤติกรรมบริการของบุคลากรในทุกระดับ
     1.5 พัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อมในการทำงานและรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
     1.6 พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน
3. สร้างความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 
 
ค่านิยม
มีความรู้ คู่วินัย ให้ความรัก ( ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ตัวเอง องค์กร ) ทักษะเยี่ยม
 
เข็มมุ่ง International patient safety goals
IPSG 1 : PatientIdentifications
IPSG 2 : Improve Effective Communication
IPSG 3 : Improve the Safety of High-AlertMedication
IPSG 4 : Ensure CorrectSiteCorrect-Patient SurgeryCorrect-Procedure
IPSG 5 : Reduce the Risk of Health Care-Associated Infections
IPSG 6 : Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls
 
สโลแกน
Hospital You Can Trust. โรงพยาบาลที่คุณวางใจ