ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

Superior

ราคาค่าห้อง 1,900 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,270 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,250 บาท/วัน

Premier

ราคาค่าห้อง 2,220 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,350 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,650 บาท/วัน

Premier delux

ราคาค่าห้อง 2,720 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,950 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,250 บาท/วัน

VIP Suite

ราคาค่าห้อง 3,220 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,450 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 7,250 บาท/วัน

President suite

ราคาค่าห้อง 3,520 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,550 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 7,650 บาท/วัน

Superior IPD4

ราคาค่าห้อง 1,900 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,270 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,250 บาท/วัน

Premier IPD4

ราคาค่าห้อง 2,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,350 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,650 บาท/วัน

Premier Delux IPD4

ราคาค่าห้อง 2,720 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,950 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,250 บาท/วัน

VIP Suite IPD4

าคาค่าห้อง 3,220 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,450 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 600 บาท/วัน
ค่าอาหาร 480 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 7,250 บาท/วัน