ภาษา

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
หน้าที่รับผิดชอบ : รายละเอียดงาน
- จัดทำสัญญากับคู่สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนการต่อสัญญา และการขึ้นทะเบียนสัญญาที่ต่อทุกสิ้นปี
- จัดทำใบเสนอราคาตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา และการเช่าพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- ป.ตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : เจ้าหน้าที่การตลาด/คู่สัญญา 1 อัตรา ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
 
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :