ภาษา

สมัครงาน

พนักงานธุรการ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย)
หน้าที่รับผิดชอบ : รายละเอียด
- บริหารจัดการ Stock ภายในแผนก
- ดูแล จัดการเอกสารต่างๆ ภายในแผนก
- ต้อนรับและดูแลผู้มาใช้บริการ
- จัดทําเอกสารในการจำหน่ายผู้ป่วย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปวส.สาขา คอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด หรือ การจัดการธุรกิจ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน อดทน ซื่อสัตย์, มีความระเบียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : พนักงานธุรการ (Ward) ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
 
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :