ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้จัดการอบรมการพัฒนาทักษะ การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงตามหลักการ Advanced Trauma Life Support (ATLS)

8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้จัดการอบรมการพัฒนาทักษะ การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงตามหลักการ Advanced Trauma Life Support (ATLS)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้จัดการอบรมการพัฒนาทักษะ
การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงตามหลักการ Advanced Trauma Life Support (ATLS)
เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ในการจัดการช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารประสานการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กับนานาประเทศโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
พญ. พรธีรา พรหมยวง และพญ. ปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ในครั้งนี้