ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคต่างๆในทางกุมารเวช โดยแพทยเฉพาะทางด้านกุมารเวช

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1275, 1277

คณะแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม

พญ.กนกลดา สกุลศรี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

นพ.กรณ์พงษ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

พญ.จงจินต์ สุวรรณทวีสุข

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -