ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ร่วมการแนะนำสุขภาพการรับประทานอาหาร โดยการลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรม

นพ.ชนะชัย จันทรคิด

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ ต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ ต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์ โรคเบาหวาน

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

นพ.ชยธัช สันตติวงศ์ไชย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -