ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกมัยธร เทียนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์นพดล ชูเกียรติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูตินรีเวชกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี 15.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08:00 - 20:00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงบุษกร สวัสดิ์แสน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูตินรีเวชกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 15.00
อังคาร 09:00 - 14:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พฤกษ์ เศรษฐเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -สูติแพทย์ชำนาญด้าน มะเร็งนรีเวช
Schedule
Date  Time  
อาทิตย์ 09.00 - 13.00 น.
จันทร์ 08.00 - 12.00 น.
อังคาร 08.00 - 14.00 น.
พุธ 09.00 - 12.00 น.
พฤหัสบดี 12.00 - 17.00 น.

Please contact 02-910-1600-45 ext.  1000 , 1057 for appointment 

แพทย์หญิงวิมลมาศ สุภาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ1020 , 1056  เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินารีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  12.00-17.00 น.
พุธ  13.00-17.00 น.

 

แพทย์หญิงอภิชญา ปรัชญาชัยพิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชวิทยาและมะเร็งวิทยานรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 13.00 น. ถึง 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อภิชาติ ฤชุกรดำรง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00 - 13.00 น.
วันเสาร์  15.00 - 19.00 น.

 

นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 10.30-12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ