ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกข้อต่อ / ศัลยกรรมกระดูกเข้า
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
พุธ 17.00 - 20.00 น.
เสาร์ 14.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  09.00 - 12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ชัยทัต หนูเกลี้ยง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  10.00-14.00 น.
จันทร์  17.00-20.00 น.
อังคาร  08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  11.00-20.00 น.
ศุกร์  12.00-19.00 น.

 

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  12.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ดิเรก ดีศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 18.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ธนรัตน์ เหรียญเจริญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและ ข้อสะโพก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์  08.00 - 12.00 น.
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)  09.00 - 12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030-1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์วัฒนา วิรุฬห์จรรย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : สาขาศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ ที่ 2,4 ของเดือน 09.00 - 12.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์วาริท จาติเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกข้อต่อ และ เข่า, เวชศาสตร์การกีฬา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 12.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 13.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.


กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงศุภสุดา โชสิวสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : Orthopaedic
ความชำนาญพิเศษ : Orthopaedic Trauma
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  08.00-14.00 น.
จันทร์  08.00-20.00 น.
อังคาร  08.00-13.00 น.
พุธ  13.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030,1031

นายแพทย์ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลญกรรมกระดูกมือ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  09.00 - 13.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ