ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรกรรมทั่วไป ในกลุ่มโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะพัก
• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกาย
• เครื่องอัตราซาวด์หัวใจ
• เครื่องอัตราซาวด์ช่องท้อง
• เครื่องตรวจการอุดตันของเส้นเลือด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม 1
Tel.036-315555 ต่อ 8377
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

แพทย์หญิงญาณษา จิตสุภารัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต

นายแพทย์นนทัช สิงห์สัมพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

แพทย์หญิงนิตยาวดี เอี่ยมสอาด

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม