เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

HA Re-Accreditation Thailand ขั้นที่ 2 โดย สถาบันรับรองคุณภาพแห่งประเทศไทย (สรพ.)

รับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ Lab โดยสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย