ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร : 02-921-3400 ถึง 9

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ : • สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, Power point)
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : •ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
•จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
•ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
•ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล
คุณสมบัติ : • ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
• ผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านรังสี ตามหลักสูตร
• มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
• สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นระเบียบ
• มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จัดยาและวัสดุการแพทย์ตามใบสั่งยา
2.เบิกจ่ายยา สำรอง ควบคุม Stock ของห้องยา
3.เตรียมความพร้อมของสถานที่ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
4.คำนวณค่ายาและวัสดุการแพทย์
5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
3. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี , มีทักษะการคำนวณ คณิตศาสตร์
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
5. หามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม
• ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาลและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัยนโยบายและข้อกำหนดของงานพยาบาล
• กำกับดูแลและนิเทศน์ผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
• บริหารจัดการภาระงาน /บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
• แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงาน ให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ
คุณสมบัติ : • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสมาชิกสภาการพยาบาลการอบรมเฉพาะ
• มีประสบการณ์พยาบาลผู้ป่วย
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
20
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : • ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะใช้ได้เสมอจัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
• ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้การตอนรับผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
• ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
• ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
• ช่วยเหลือการทำงานของพยาบาลตลอดจนสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยจนได้รับการตรวจเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ : • เพศหญิง / เพศชาย สัญชาติไทย
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6เดือนที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพในระดับดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
20
เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : • บันทึกบัญชี
• กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง, กระทบยอดการ์ดลูกหนี้รายตัว, กระทบยอดภาษีขายในประเทศและต่างประเทศ และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
2.มีความรู้ด้านเอกสารและภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านบัญชี
4. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ใช้โปรแกรมบัญชีระบบ SSB ได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จ่ายยาแก่ผู้มารับบริการ ตามใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์
2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
3.ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
4.ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
5.ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์
3.หากมีประสบการณ์ งานด้านเภสัชกรในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเอกสารสำนักงาน MS Office
5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน ฟัง อ่าน เขียน อย่างดี
6.มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี รักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5
ผู้ตรวจการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงในและนอกเวลาทำการ
คุณสมบัติ : 1.เพศ :หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ /มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
3.ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.มีภาวะความเป็นผู้นำ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. บำรุงรักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4. ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือ เลือด มีเพียงพอต่อการใช้งาน
5. เข้าร่วมประชุม และรับนโยบายจาก
5.1 แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
5.2 ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
6. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และปฏิบัติตามนโยบายของรพ. หรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ และคุณภาพด้านการบริหารงาน
7. ให้ความร่วมมือกับบริษัท ฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9. รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก หรือเหตุการณ์ที่รับเรื่องร้องเรียนมาจากลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก ตามลำดับสายงาน
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา (Education) : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เทคนิคการแพทย์ ) มีใบประกอบวิชาชีพ
3.ประสบการณ์ขั้นต่ำ (Previous service) : 0-1 ปี
4.มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าแสดงความคิดเห็นในสิทธิของตนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สุภาพ อ่อนน้อม
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
2.จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
3.จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน
4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี แก่พนักงานในองค์กร
5.ช่วยเหลือสนับสนุนงานฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา
6.งานด้าน KPI และ Core Competency
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานตรง 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในองค์กรได้ดี
7. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และเดินทางสะดวกในการทำงาน
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

หน้าที่รับผิดชอบ : • จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
• กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
• สอบสวนการระบาดและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
• รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานตัวชี้วัด ประเด็นปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนรายงานการทำการวิเคราะห์สาเหตุรากในกรณีที่เป็น Sentinel event
• ประเมินความเหมาะสมของน้ำยาทำลายเชื้อ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
• จัดการนิเทศ และอบรม ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
• ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรในโรงพยาบาล
• ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรในโรงพยาบาลปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล...
คุณสมบัติ : 1.จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ / ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 45 ปี
3.มีประสบการณ์การอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
5.สามารถทำงานเกินเวลาได้ สามาถทำงานกับดึกได้
6.มีเอกสารใบประกอบวิชาชีพ
7.มีความอดทน และคล่องตัวในการทำงาน
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : -งานธุรกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เขียนเช็ค และบันทึก scan เอกสารเพื่อตัดบัญชีธนาคาร update สมุดบัญชี และชำระเงินค่าบัตร Credit ต่างๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ของผู้บริหารตามคำสั่ง ได้ถูกต้อง ทันเวลา
-จัดทำตารางการนัดหมาย, ตารางจัดซื้อกลาง
-ดูแลความเรียบร้อยห้องทำงานผู้บังคับบัญชาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
-ติดตามงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-การทำงานนอกสถานที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
-การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมให้ผู้บังคับบัญชา
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.เวลาปฏิบัติงานทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. (ทำงานเกินเวลาในบางกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จ)
4.มีภาวะผู้นำ
5.มีความรับผิดชอบสูง ,ซื่อสัตย์, กระตือรือร้น, ใฝ่รู้ , ช่างสังเกต
6.เป็นคนเก่งทั้งงาน และเก่งคน เข้ากับผู้อื่นได้ดี (ประสานงานและติดตามงาน)
7.เป็นคนมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
8.เป็นคนอ่อนน้อม อารมณ์ดี ใจเย็น รู้จักใจผู้บริหารว่าเป็นคนอย่างไร และอย่าทำในสิ่งที่ท่านไม่ชอบ เช่น เสียงดัง,หลบเลี่ยงงาน
9.มีความห่วงใยผู้บริหารในทุกเรื่องเท่าที่จะทำได้ รักษาความลับเป็นอย่างดี
10.ความรู้ในการเขียนใบถอนเงิน - ฝากเงิน credit ต่างๆ บันทึก บัญชีส่วนตัวของผู้บริหารอย่างถูกต้องและทันเวลาไม่ทำให้เกิดดอกเบี้ยจากความล่าช้าของเลขา
11.มีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ด่วน , รอได้ เพื่อจัดสรรเวลาที่เหมาะสม
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1