ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เอกซเรย์ ทั่วไป
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป : 02-9213400-9