ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกระดูกและข้อ : 02-9213400-9

คณะแพทย์แผนกกระดูกและข้อ

แพทย์กระดูกและข้อแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : แพทย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์กระดูกและข้อ
แผนกกระดูกและข้อ
ชื่อ วัน เวลา
นพ.เธียร จันทร์ 8.00 – 17.00 น.
นพ.เธียร พุธ 8.00 – 12.00 น.
แผนกกระดูกและข้อ
ชื่อ วัน เวลา
นพ.พีรศกัด์ิ อังคาร 09.00 – 17.00 น.
นพ.พีรศกัด์ิ พุธ 13.00 – 17.00 น.
นพ.พีรศกัด์ิ พฤหัสบดี 8.00 – 17.00 น.
นพ.พีรศกัด์ิ ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
แผนกกระดูกและข้อ
ชื่อ วัน เวลา
นพ.ยศทวี จันทร์ 17.00-19.00 น.
นพ.ยศทวี อังคาร 17.00-19.00 น.
นพ.ชยัพร พุธ 17.00-19.00 น.
นพ.วริษฐ์ พฤหัสบดี 17.00-19.00 น.
นพ.พาณิน ศุกร์ 17.00-19.00 น.

 

หมายเหตุ : แนะนำให้ติดต่อสอบถามคิวนัดหมายแพทย์หรือตารางออกตรวจแพทย์เพิ่มเติมที่เบอร์ 1218 ต่อ 11