สมัครงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)
หน้าที่รับผิดชอบ : • ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะใช้ได้เสมอจัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
• ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้การตอนรับผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
• ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
• ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
• ช่วยเหลือการทำงานของพยาบาลตลอดจนสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยจนได้รับการตรวจเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ : • เพศหญิง / เพศชาย สัญชาติไทย
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6เดือนที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพในระดับดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *