สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ : • บันทึกบัญชี
• กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง, กระทบยอดการ์ดลูกหนี้รายตัว, กระทบยอดภาษีขายในประเทศและต่างประเทศ และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
2.มีความรู้ด้านเอกสารและภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านบัญชี
4. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ใช้โปรแกรมบัญชีระบบ SSB ได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *