สมัครงาน

ผู้ตรวจการพยาบาล

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงในและนอกเวลาทำการ
คุณสมบัติ : 1.เพศ :หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ /มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
3.ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.มีภาวะความเป็นผู้นำ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *