สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
2.จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
3.จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน
4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี แก่พนักงานในองค์กร
5.ช่วยเหลือสนับสนุนงานฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา
6.งานด้าน KPI และ Core Competency
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานตรง 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในองค์กรได้ดี
7. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และเดินทางสะดวกในการทำงาน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *