สมัครงาน

เลขานุการผู้บริหาร

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ : -งานธุรกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เขียนเช็ค และบันทึก scan เอกสารเพื่อตัดบัญชีธนาคาร update สมุดบัญชี และชำระเงินค่าบัตร Credit ต่างๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ของผู้บริหารตามคำสั่ง ได้ถูกต้อง ทันเวลา
-จัดทำตารางการนัดหมาย, ตารางจัดซื้อกลาง
-ดูแลความเรียบร้อยห้องทำงานผู้บังคับบัญชาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
-ติดตามงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-การทำงานนอกสถานที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
-การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมให้ผู้บังคับบัญชา
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.เวลาปฏิบัติงานทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. (ทำงานเกินเวลาในบางกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จ)
4.มีภาวะผู้นำ
5.มีความรับผิดชอบสูง ,ซื่อสัตย์, กระตือรือร้น, ใฝ่รู้ , ช่างสังเกต
6.เป็นคนเก่งทั้งงาน และเก่งคน เข้ากับผู้อื่นได้ดี (ประสานงานและติดตามงาน)
7.เป็นคนมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
8.เป็นคนอ่อนน้อม อารมณ์ดี ใจเย็น รู้จักใจผู้บริหารว่าเป็นคนอย่างไร และอย่าทำในสิ่งที่ท่านไม่ชอบ เช่น เสียงดัง,หลบเลี่ยงงาน
9.มีความห่วงใยผู้บริหารในทุกเรื่องเท่าที่จะทำได้ รักษาความลับเป็นอย่างดี
10.ความรู้ในการเขียนใบถอนเงิน - ฝากเงิน credit ต่างๆ บันทึก บัญชีส่วนตัวของผู้บริหารอย่างถูกต้องและทันเวลาไม่ทำให้เกิดดอกเบี้ยจากความล่าช้าของเลขา
11.มีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ด่วน , รอได้ เพื่อจัดสรรเวลาที่เหมาะสม
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *