ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

จักษุวิทยาจักษุวิทยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Schedule
Date Doctor Time
Monday นพ.นพพล 13.00 - 17.00
Tuesday - -
Wednesday พญ.เมธาวี 9.00 - 16.00
Thursday นพ.นพพล 13.00 - 17.00
Friday - -
Saturday นพ.นพพล 13.00 - 17.00

 

 

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
Schedule
Date Doctor Time
Monday นพ.สถิต  8.00 - 17.00
Tuesday   -   -
Wednesday นพ.สถิต  8.00 - 12.00
Thursday  นพ.สถิต  8.00 - 17.00
Friday  -   -
     

 

Schedule
Date Doctor Time
Monday  -    -
Tuesday  นพ.ศรีภมู ิ  8.00 - 17.00
Wednesday นพ.ศรีภมู ิ  13.00 - 17.00
Thursday   -  -
Friday  -   -
     

 

หู คอ จมูกหู คอ จมูก

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ตารางออกตรวจแพทย์ หู คอ จมูก (เฉพาะศูนย์เงินสด OPD3)
Date Doctor Time
Monday - -
Tuesday - -
Wednesday พญ.ธชัฎานนัท์  8.00 - 12.00
Thursday พญ.ธชัฎานนัท์  8.00 - 12.00
Friday พญ.ธชัฎานนัท์  9.00 - 12.00

 

แผนกกระดูกและข้อแผนกกระดูกและข้อ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : แผนกกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : แผนกกระดูกและข้อ
ตารางออกตรวจแพทย์ กระดูกและข้อ (แผนกเงินสด OPD1)
Date Doctor Time
Monday นพ.เธียร  8.00 - 17.00
Tuesday - -
Wednesday นพ.เธียร  8.00 - 12.00
Thursday นพ.เธียร  8.00 - 12.00
Friday นพ.เธียร  8.00 - 17.00

 

ตารางออกตรวจแพทย์ กระดูกและข้อ (แผนกเงินสด OPD1)
Date Doctor Time
Monday - -
Tuesday นพ.พีรศกัด์ิ  13.00 - 17.00
Wednesday นพ.พีรศกัด์ิ  13.00 - 17.00
Thursday นพ.พีรศกัด์ิ  13.00 - 17.00
Friday - -

 

ตารางออกตรวจแพทย์ กระดูกและข้อ (แผนกเงินสด OPD1)
Date Doctor Time
Monday นพ.ยศทวี 17.00 - 19.00
Tuesday นพ.ยศทวี 17.00 - 19.00
Wednesday นพ.ชยัพร  17.00 - 19.00
Thursday นพ.วริษฐ์ 17.00 - 19.00
Friday นพ.พาณิน 17.00 - 19.00

 

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไปแผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
Schedule
Date Doctor Time
Monday นพ.รักษิต 8.00 - 17.00
Tuesday นพ.รักษิต 8.00 - 17.00
Wednesday นพ.รักษิต 8.00 - 17.00
Thursday นพ.รักษิต 8.00 - 17.00
Friday นพ.รักษิต 8.00 - 17.00
     

 

 

แผนกจิตรเวชแผนกจิตรเวช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : แผนกจิตรเวช
ความชำนาญพิเศษ : แผนกจิตรเวช
ตารางออกตรวจจิตเวช
Date Doctor Time
Monday พญ.วรรณพักตร์ 14.00 - 17.00
Tuesday - -
Wednesday พญ.วรรณพักตร์ 13.00 - 17.00
Thursday พญ.วรรณพักตร์ 13.00 - 17.00
Friday - -

 

แผนกผิวหนังแผนกผิวหนัง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : แผนกผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : แผนกผิวหนัง
ตารางออกตรวจแพทย์ผิวหนัง (เฉพาะศูนย์เงินสด OPD3)
Date Doctor Time
Monday - -
Tuesday พญ.ศิริลักษณ์ 09.30 - 11.00
Wednesday - -
Thursday พญ.ศิริลักษณ์ 09.30 - 11.30 
Friday - -

 

แผนกสูตินารีเวชแผนกสูตินารีเวช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญพิเศษ : แผนกสูตินารีเวช
Schedule
Date Doctor Time
Monday  - -
Tuesday นพ.สิทธิคมน์  8.00 - 12.00 
Wednesday นพ.สิทธิคมน์  8.00 - 12.00
Thursday นพ.สิทธิคมน์  8.00 - 17.00
Friday นพ.สิทธิคมน์  8.00 - 12.00
     

 

 

Schedule
Date Doctor Time
Monday พญ.ปวรา  8.00 - 17.00
Tuesday พญ.ปวรา  13.00 - 17.00
Wednesday พญ.ปวรา  13.00 - 17.00
Thursday  -   -
Friday พญ.ปวรา  13.00 - 17.00
     

 

 

แผนกโรคหัวใจแผนกโรคหัวใจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : แผนกโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : แผนกโรคหัวใจ
ตารางออกตรวจแพทย์หัวใจ (เฉพาะศูนย์เงินสด OPD3)
Date Doctor Time
Monday นพ.ปิยณัฐ 12.00 - 16.00
Tuesday นพ.ปิยณัฐ 12.00 - 16.00
Wednesday นพ.ปิยณัฐ 9.00 - 12.00
Thursday นพ.ปิยณัฐ 9.00 - 12.00
Friday นพ.ปิยณัฐ 9.00 - 12.00