บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

1.วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือวัน World Environment Day ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.. 2515 โดยมีประชุมครั้งใหญ่ขึ้นที่กรุง สตอกโฮลม์ ประเทศ สวีเดน โดยได้มีการประกาศเรียกประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม” หรือ “UN Conference on The Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อต้องการสรรหาวิธีการดูแล แก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง จึงจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : Untied Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุง ไนโรบี ประเทศ เคนยา ภายหลังการประชุมครั้งนั้น หลากหลายประเทศยินดีเข้าร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประกาศจาก องค์การสหประชาชาติ ให้วันที่ มิถนุายน ของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก นั่นเอง

2.การคัดแยกประเภทขยะ

 • การกำหนดชนิดของถุงและรูปแบบภาชนะรองรับ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ

  กำหนดถุงสีต่างๆ สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภท ดังนี้

  1. สีดำ สำหรับใส่ขยะทั่วไป

            2. สีแดง สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ มีคำว่าชยะติดเชื้อ

            3. สีเทา สำหรับใส่ขยะอันตราย (ขยะพิษ)

            4. สีฟ้า สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล (ขยะยังใช้ได้)

 • กำหนดรูปแบบภาชนะรองรับ

1.ภาชนะรองรับขยะชนิดไม่มีฝาปิด สำหรับรองรับขยะแห้งประเภทกระดาษ

2.ภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด แบบใช้เท้าเหยียบ เปิด-ปิด ขนาดต่างๆ สำหรับรองรับขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล

3.ภาชนะรองรับแบบมีฝาปิดมิดชิดและมีล้อเลื่อน

4.ภาชนะรองรับแบบมีฝาดันปิด-เปิด สำหรับรองรับขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล

5.ภาชนะใส่ของมีคมและของมีคมติดเชื้อ ที่ทำจากกระดาษแข็ง และป้องกันของมีคมทะลุออกมาได้ สามารถลอกสติกเกอร์ข้างกล่องมาปิดด้านบนเมื่อเข็มเต็มกล่อง

6.รถเก็บขยะ ลักษณะเป็นถังโลหะสี่เหลี่ยม ไม่ขึ้นสนิม มีฝาปิดมิดชิด สามารถล้างทำความสะอาดได้

 • ภาพการแยกขยะตามส่วนงานต่างๆ

3.ประโยชน์ชของการแยกขยะ

 • ช่วยลดปริมาณขยะลง เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง

 • ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ เมื่อขยะที่ต้องกำจัดลดลง เช่น กทมต้องเก็บขยะวันละเกือบ 9000 ตัน ใช้งบประมาณถึง 2000 ล้านบาทต่อปี ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10000 คน ใช้รถเก็บขยะกว่า 2000 คัน เรือเก็บขยะหลายสิบลำ ถังขยะนับเป็นหมื่นใบ ต้องจ้างฝังกลบขยะตันละกว่า 100 บาท และใช้เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่อีกมหาศาล เมื่อใช้งบประมาณลดน้อยลง สามารถนำไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร : ด้วยการนำวัสดุประเภท แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ไป Recycle หมุนวียนใช้ใหม่ ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าด้วย

 • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง : ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงน้อยลง

4.แยกแล้วดีอย่างไร????

 • ขยะเปียก เศษอาหารต่างๆ ใบไม้ ที่ย่อยสลายได้ ถ้าที่บ้านมีสวนอาจนำไปทำปุ๋ยแบบธรรมชาติได้

 • ขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่มีพิษ แต่เปื้อนอาหาร เช่น โฟม ฟอล์ย ถุงพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

 • ขยะรีไซเคิล ขยะยังใช้ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ

 • ขยะมีพิษอันตราย เช่น ขวดยา หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สารพิษในขยะประเภทนี้ทำให้ป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้

+++ การที่ทุกคนได้รู้จักการแยกขยะแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและทำให้บ้านหรือประเทศที่เราอยู่ เกิดความสะอาดน่าอยู่มากขึ้นและประหยัดงบประมาณในการใช้ทรัพยากรให้น้อยลงด้วย ทำให้การดำเนินชีวิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น +++

                                                                                                          https://scoop.mthai.com/specialdays/606.html

 https://med.mahidol.ac.th/green/th/garbage/screen

 http://www.psrecycle.com/index.php/about-garbage/reuse