ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

30 เมษายน 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

แผนกการตลาดและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกับกลุ่มชุมชน และการให้สุขศึกษาการดูแลตัวเองให้เหมาะสมแก่กลุ่มโรค , การแนะนำประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น

 

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 วัดสวนแก้ว