ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

15 กรกฎาคม 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

แผนกการตลาดและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกับกลุ่มชุมชนและการให้สุขศึกษาการดูแลตัวเองให้เหมาะสมแก่กลุ่มโรค , การแนะนำประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น

1.วันเสาร์ ที่8 กรกฎาคม 2560 วันมะเดื่อ (วันอาสาฬบูชา)

 

2.วันอาทิตย์ ที่9 กรกฎาคม 2560 วัดไผ่เหลือง (วันเข้าพรรษา)