ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

30 มิถุนายน 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ละเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกับกลุ่มหมู่บ้าน และการให้สุขศึกษาการดูแลตัวเองให้เหมาะสมแก่กลุ่มโรค , การแนะนำประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น

1.วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 หมู่บ้าน Cluster Ville 2 ราชพฤกษ์ - พระราม 5