ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

23 พฤษภาคม 2561

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี บริษัท โปรล็อกไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดย นายแพทย์อดิศร โวหาร  แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป  โรงพยาบาลเกษรมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพปฐมพยาบบาลเบื้องต้นมีการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเช่น โรคความดันและโรคเบาหวาน มีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศในการบรรยายมีการถาม-ตอบ ที่คนไข้สงสัยและวิธีการในการรักษา

บรรยากาศในการบรรยายมีการถาม-ตอบ ที่คนไข้สงสัยและวิธีการในการรักษา

มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในการตรวจโรคความดันและโรคเบาหวาน