ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Comprehensive Neurology Center)
ประกอบด้วย 8 คลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
• คลินิกประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง (Neurology and Stroke Clinic)
1.คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Clinic)
1.1 ป้องกันและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Prevention and Recovery Service)
1.2 ห้องฉุกเฉิน รถพยาบาลและทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนในการรับผู้ป่วยด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองลัดทุกขั้นตอน
1.3 ห้องไอซียู หอพักผู้ป่วยใน ให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1.4 ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว (Long term Management and Prevention of Stroke Service)
2.คลินิกโรคสมองเสื่อม (Memory Disorders Clinic)
3.คลินิกโรคปวดศีรษะ(Headache Clinic)
4.คลินิกโรคลมชัก(Epilepsy Clinic)
5.คลินิกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson Clinic)
6.คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (Neurosurgery Clinic)
6.1 การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
6.2 การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง(Pituitary Tumors)
6.3 การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง (Spine Tumors)
7.คลินิกบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง
7.1 การบาดเจ็บสมอง Head Injuries
7.2 การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
7.3 การผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ
7.4 การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
8. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(โรคหลอดเลือดสมอง)
8.1 การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm)
8.2 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
“โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก”หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มีสาเหตุจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งเกิดการตีบ แตก หรือตัน ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ หรือไปเลี้ยงไม่เพียงพอ สมองจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดอาการความเจ็บป่วยของระบบประสาทอาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือด และระยะเวลาของการขาดเลือดนับตั้งแต่เริ่มอาการ จนถึงเวลาที่เริ่มได้รับการรักษา หากได้รับการรักษาอย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว จะมีผลต่อการฟื้นตัวและอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
•โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 80-85%มีสาเหตุเกิดจากการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และอายุที่มากขึ้น รวมทั้งการสูบบุหรี่ ให้เกิดการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อสมองได้
•โรคหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยประมาณ 10-15% ของโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นและเกิดหลอดเลือดแตกตามมา ถ้าหากเลือดที่ออกในสมองมีขาดใหญ่หรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญ เช่น ก้านสมอง อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
•โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ผนังหลอดเลือดจะเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น หลอดเลือดจะตีบแคบหรือแข็ง เปราะ แตกง่าย
•โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่น้ำตาลในเลือดในช่วงที่งดอาหารมีระดับสูงมากกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบมากขึ้น
•ภาวะไขมันในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแดงเกิดการสะสมไขมันในชั้นผนังหลอดเลือดจนมีการตีบหรือตัน เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด
•โรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
•การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
•ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรืออาจเป็นได้ทั้ง 2 โรค(การวัดรอบเอวผู้ชายไม่เกิน 39 นิ้ว และผู้หญิงไม่เกิน 35 นิ้ว)
•อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอดเลือด
•การไม่ออกกำลังกาย
•ความเครียด
*จากสถิติทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 30% มีสาเหตุเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษาพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า 13%

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์ศูนย์สมองและระบบประสาท

นายแพทย์วิศิษฎ์ ลีลาศวัฒนกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สมองและระบบประสาท
ความชำนาญ : ประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10.00 - 15.00 อายุรกรรม
จันทร์ 07.00 - 20.00 อายุรกรรม
อังคาร 07.00 - 17.00 อายุรกรรม
พุธ 07.00 - 20.00 อายุรกรรม
พฤหัสบดี 07.00 - 17.00 อายุรกรรม
ศุกร์ 07.00 - 15.00 อายุรกรรม
เสาร์ - -