ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.วรวิทย์  กันทะมาลี

นพ.วรวิทย์ กันทะมาลี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชความชำนาญพิเศษโรคติดเชื้อ
รายละเอียด :
- ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แพทย์ปรจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ