ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
■ ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการและมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
■ บริการเฉพาะทาง
พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) ประกอบด้วย
1. สาขาโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) ตรวจวินิจฉัย แยกประเภทและรูปร่างของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ
2. สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก(Clinical Microscopy) ตรวจหาและ/หรือตรวจนับเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
3. สาขาเคมี-ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก(Clinical Chemistry- Immunology) ตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายรวมถึงปริมาณเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
4. สาขาจุลชีววิทยาคลินิก(Clinical Microbiology) ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และ/หรือนำไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจยืนยันและแยกชนิดของเชื้อ
5. พิษวิทยาคลินิก(Clinical toxicology) ตรวจหาปริมาณ ระดับยา สารพิษ โลหะหนัก และสารอื่นๆที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย
6. ชีวโมเลกุล(Cytogenetic, Genetics and Molecular Pathology) ได้แก่การตรวจหาสารพันธุกรรม ในเนื้อเยื่อ เลือด หรือน้ำคร่ำ ของคน / หาสารพันธุกรรมในเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ

พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
- ตรวจหาความผิดปกติของเซลล์และหรือเนื้อเยื่อต่างๆ

การบริการโลหิต (Blood Bank)
- ตรวจหาความเข้ากันได้ของโลหิตผู้บริจาคและผู้รับ ตรวจภูมิต้านทาน และ/หรือชนิดของหมู่โลหิตที่มีผลกระทบต่อการได้รับโลหิต (Blood Transfusion Serology)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

-