ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงปองกานต์ สุนทรฉาย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ปัญญา ตันเทอดทิตย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : สาขา หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน    เวลา
อาทิตย์  10.00 - 20.00 น.
จันทร์  13.00 - 19.00 น.
อังคาร  09.00 - 15.00 น.
พุธ  09.00 - 13.00 น.
พฤหัสบดี  09.00 - 20.00 น.

 

แพทย์หญิงพรดา อภิธนังศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00-20.00 น.
อังคาร 17.00-20.00 น.
ศุกร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงพรพิมล พูนศรัทธา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร  13.00-16.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พรินทร์ มหัทธโน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมปราสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมปราสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 15.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พฤกษ์ เศรษฐเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -สูติแพทย์ชำนาญด้าน มะเร็งนรีเวช
Schedule
Date  Time  
Sunday 09.00- 20.00 น.
Monday 08.00- 20.00 น.
Tuesday 12.00- 17.00 น.
Thursday 12.00- 17.00 น.

Please contact 02-910-1600-45 ext.  1000 , 1057 for appointment 

นายแพทย์พลินท์ ลิมปวิทยาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ และทางเดินน้ำดี
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 13.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงพักตร์เพ็ญ คูสุวรรณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมปริทันต์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 16.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพัฒน์วดี กมลศิริพิชัยพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคไต
Schedule
Date Time Location
Monday 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธ์,ผ่าตัดผ่านกล้อง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 12.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ