ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์พฤกษ์ เศรษฐเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -สูติแพทย์ชำนาญด้าน มะเร็งนรีเวช
Schedule
Date  Time  
Sunday 09.00- 20.00 น.
Monday 08.00- 20.00 น.
Tuesday 12.00- 17.00 น.
Thursday 12.00- 17.00 น.

Please contact 02-910-1600-45 ext.  1000 , 1057 for appointment 

นายแพทย์พลินท์ ลิมปวิทยาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ และทางเดินน้ำดี
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 13.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงพักตร์เพ็ญ คูสุวรรณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมปริทันต์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 16.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพัฒน์วดี กมลศิริพิชัยพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคไต
Schedule
Date Time Location
Monday 17.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธ์,ผ่าตัดผ่านกล้อง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 12.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงพิณชุดา โภชนสมบูรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมปริทันต์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 13.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพินิตา วะน้ำค้าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 10.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพูนสุข จิตรนุสนธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 16.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 16.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 16.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 07.00 to 17.00,17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1120-1121 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขา : จักษุวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์ตา และ LASIK
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงภัทรพร ศิรามพุช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุจอประสาทตา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 10.00-11.00 น.
อังคาร 16.00-18.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ