ภาษา

ข่าว

BCH-PIM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

13 พฤศจิกายน 2563

BCH-PIM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

 
 
 
 
BCH-PIM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ หวังที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพออกสู่สังคม โดยในการลงนามมีข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ คุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในทุกคณะวิชา รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาความรู้ทางการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการ รวมถึงการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัย และเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้