ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรอคลอดรวม

อัตราค่าห้อง 2,300.-
ค่าบริการพยาบาล 1,800.-
Hospital Charge 900.-

ห้องเดี่ยว CCU

อัตราค่าห้อง 3,200.-
ค่าบริการพยาบาล 4,500.-
ค่าอาหาร 590.-
Hospital Charge 900.-