ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ข้อมูลทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป และ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่มโรงพยาบาล และบริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการที่สถานที่สถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คร่างกายด้วยบริการที่มีคุณภาพแบบครบวงจรทราบผลการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง
• บริการแบบ One Stop Service
• สะดวกสบายและเป็นสัดส่วน
มีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้คำแนะนำ/ปรึกษา
และปัจจุบันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและช่วยดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังค้นหาโรคต่างๆตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและรักษาสุขภาพต่อไป
บุคคลากรในองค์กรต่างๆ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง การดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพและการเฝ้าระวังความเจ็บป่วยจากการทำงาน จึงถือเป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งภาครัฐบาลเองได้มีความตระหนักและห่วงใยประชาชนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกปี
มีหน่วยงานจำนวนมากที่ด้วยภารกิจและขบวนการการทำงานบังคับทำให้ไม่สามารถแบ่งเวลามารับการบริการ ณ โรงพยาบาลได้ เป็นเหตุให้บุคลากรขาดการดูแลสุขภาพไป และนอกจากนี้หากมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลก็จะต้องมารอรับบริการพร้อมกับผู้ป่วยอื่น ๆ ทำให้ใช้เวลานานและกระทบต่อการทำงานขององค์กร
รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมีการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ขึ้น โดยมุ่งให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครบวงจร ณ ที่ตั้งของแต่ละองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลากร โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ โรงพยาบาล
ระบบการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี
การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่............เรื่องยาก.......ที่คิดว่าง่าย
การให้บริการตรวจสุขภาพในสายตาของบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เช่น แพทย์ , พยาบาล , นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ที่ไม่ได้สัมผัสอย่างลึกซึ้งมักคิดว่าเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่จัดทีมบุคลากรเข้าไปให้บริการ จากนั้นดำเนินการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว
แต่สำหรับรพ..เกษมราษฎร์ สระบุรี แล้ว การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแบบเคลื่อนที่ (Mobile Health Check-up) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการอาศัยการดูแล เอาใจใส่มากเสียยิ่งไปกว่าการตรวจแบบผู้เข้ารับการตรวจเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเสียอีก การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ ระบบที่มีมาตรฐานเท่านั้นที่จะสามารถรองรับและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
บุคลากร
ทีมงานของรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี รับประกันคุณภาพบุคลากรดังนี้
• ให้บริการสุขภาพโดยแพทย์
• การรายงานผลตรวจเอกซเรย์ทุกรายจะรายงานผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย (รังสีแพทย์)
• การควบคุมคุณภาพการให้บริการ ควบคุมโดยแพทย์ปริญญา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ ได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา ทั้งนี้สามารถขอเอกสารตรวจสอบได้
• รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ และสามารถวางแผนการบริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ line การผลิต หรือกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นกะ
• การตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้เก็บเสียง
• การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง(Ultrasonography)
• การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ, ขา, หลัง
ทั้งนี้ไม่นับการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถให้บริการแบบ Mobile ได้ตามปกติ เช่น เอกซเรย์เคลื่อนที่, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจสมรรถภาพปอด, การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้เก็บเสียง (แบบทั่วไปและแบบอาชีวอนามัย) ฯลฯ
นอกจากนี้รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ยังมีนโยบายติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการของรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ด้วย จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งจะแจกให้กับพนักงานที่เข้ารับการตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป
บริการหลังการตรวจ
เนื่องจากการให้บริการคนหมู่มาก อาจมีพนักงานบางท่านไม่สามารถเข้ารับการตรวจ ณ วันตรวจสุขภาพได้ รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแบบ walkin ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางเข้าไปรับการตรวจเองได้ ณ ที่รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ภายใน 1 สัปดาห์หลังการให้บริการตรวจสุขภาพที่บริษัท โดยคิดอัตราค่าบริการในราคาปกติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการ รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี สามารถจัดแพทย์ไปให้บริการให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจสุขภาพ เพื่อให้คำอธิบาย-แนะนำแก่พนักงาน ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผลการตรวจส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ หากมีบางส่วนที่ผิดปกติ แต่ก็มักจะเป็นความผิดปกติที่ไม่ต้องรักษา แต่อาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น ผลการตรวจนั้นก็จะกลับมาปกติได้ ซึ่งสิ่งนี้เองนับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจสุขภาพ เพราะหากทราบผลการตรวจแล้ว แต่ไม่มีการดูแลที่เหมาะสม การตรวจนั้นก็แทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติที่จะต้องรักษา หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีที่เลือกรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมสามารถมารับการรักษาได้ที่รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในกรณีที่ไม่สะดวก หรือมีแพทย์ประจำโรงงานหรือประจำตัวอยู่แล้ว สามารถนำผลการตรวจไปรักษาต่อเนื่องได้ ซึ่งอาจจะเป็นสถานพยาบาลใดก็ได้ หรือโรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมก็ได้
การเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ
• งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
• ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป
• กรณีตรวจมะเร็งปากมดลูกต้องไม่เป็นประจำเดือนหากมีประจำเดือนเลื่อนไปอีก 7 วัน
• กรณีตรวจโปรแกรมหัวใจและเลือกการตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกายไม่ควรใส่กางเกงยีนส์มา ควรใส่เป็นกางเกงวอร์ม เพื่อสะดวกในการวิ่ง
รายงานผลการตรวจสุขภาพ
• สามารถรายงานได้รวดเร็ว 1-3 สัปดาห์ (แล้วแต่จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ)
• รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี จัดทำรายงานสุขภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการตรวจเป็น มีคำแนะนำให้ และสามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้
• การรายงานผลสำหรับองค์กร รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ และสามารถรายงานได้ทั้งเป็นรูปเล่ม, หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้
หมายเหตุ มีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ รพ.กำหนด และรพ.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจตาอาชีวอนามัย
• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
• เครื่องเป่าปอด
• เครื่องตรวจการได้ยิน
• เครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเส้นเลือด CAVI
• เครื่องตรวจมวลกระดูก
• เครื่องตรวจกล้ามเนื้อ มือ ขา หลัง

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
Tel.036-315555
ศูนย์ตรวจสุขภาพภายใน ต่อ 8327,8328
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แผนกการตลาด ต่อ 1206
www.kasemrad.co.th