ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องคลอด

ราคาห้องพัก รวมอยู่ใน
Package ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน 48,000 บาท
Packageคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน 38,000 บาท