ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-20.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

นพ.ธเรศ เล่าสุอังกูร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-17.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

นพ.นนทิช โพธิ์เงินนาค

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางมือ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-17.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

พญ.พลอยจรัส จำปาขาว

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 8.00-16.00 น.  
พุธ 8.00-16.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-16.00 น.  
ศุกร์ 8.00-16.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

พญ.พิมอักษร พจนโพธา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-17.00 น.  
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น.  
ศุกร์    
เสาร์    

 

นพ.มานิต บูรณเกียรติศักดิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-18.00 น.  
ศุกร์ 8.00-16.00 น.  
เสาร์    

 

นพ.รัมย์ รุ่งเรือง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-16.00 น  
พฤหัสบดี 7.00-16.00 น  
ศุกร์ 7.00-12.00 น  

 

นพ.วิชิต เอี่ยมอร่าม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 7.00-16.00 น.  
อังคาร 7.00-16.00 น.  
พุธ 7.00-16.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-16.00 น.  
ศุกร์ 7.00-16.00 น.  

 

นพ.สมิทธ ชาญมานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น.  
ศุกร์ 8.00-17.00 น.  

 

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.30-13.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น