ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ตารางแพทย์-

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, คลินิกกระดูกและข้อ และรักษาโรคปวดหลัง, คลินิกสูติ-นรีเวช, คลินิกหู คอ จมูก, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ทันตกรรม, คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางแพทย์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
Field เวลาออกตรวจ แพทย์ที่ออกตรวจ
หมอสูติ

09.00-16.00 น.

09.00-12.00 น.

12.00-17.00 น.

แพทย์ ชัยชาญ

แพทย์ สุพรรษา

แพทย์ สุทธิดา

?หมอศัลยกรรม

08.00-20.00 น.

13.00-15.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ มงคล

แพทย์ พงศกร

แพทย์ ศิริพร

หมอกระดูก

08.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ รัฐพล

แพทย์ เมธาวุธ

หมออายุรกรรม

08.00-17.00 น.

08.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

08.00-16.00 น.

แพทย์ พงษ์ศักดิ์(OPD URO)

แพทย์ ชาญชัย

แพทย์ ณัฐพล , แพทย์ ณันน์ทพร , แพทย์ สุกัญญา , แพทย์ สุบิน 

แพทย์ ขวัญใจ , แพทย์ ณัฐดนัย

หมอเด็ก

08.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ ณัชชา

พทย์ สุพรรณยา , แพทย์ ภาวินี

หมอตา

08.00-16.00 น.

แพทย์ กิจพร

หมอ หู คอ จมูก

12.00-13.00 น.

แพทย์ คงศักดิ์

ทันตกรรม

09.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

ทันตแพทย์หญิง นัยฝัน

ทันตแพทย์ ชีวัน , ทันตแพทย์ ขวัญเทพ , ทันตแพทย์หญิง พรพิชญ์

คลินิกแม่สาย

08.00-20.00 น.

10.00-13.00 น.

08.00-17.00 น.

13.00-15.00 น.

09.00-12.00 น.

13.00-17.00 น.

แพทย์ ไกรสิทธิ์

แพทย์ ณัฐพัชร์

แพทย์ วิชยาภรณ์ , แพทย์ ชุลีพร

แพทย์ ต้า

แพทย์ กฤช , แพทย์ จรรยา

แพทย์ อนุพงษ์ , แพทย์ ชัยวัฒน์

คลินิกเชียงแสน

08.00-17.00 น.

09.00-12.00 น.

แพทย์ สายฝน

แพทย์ ศิริราช

 

นพ.ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-20.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

นพ.ธเรศ เล่าสุอังกูร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-17.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

นพ.นนทิช โพธิ์เงินนาค

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางมือ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น  
อังคาร 8.00-17.00 น  
พุธ 8.00-17.00 น  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น  
ศุกร์ 8.00-17.00 น  

 

พญ.พลอยจรัส จำปาขาว

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 8.00-16.00 น.  
พุธ 8.00-16.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-16.00 น.  
ศุกร์ 8.00-16.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

พญ.พิมอักษร พจนโพธา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-17.00 น.  
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น.  
ศุกร์    
เสาร์    

 

นพ.มานิต บูรณเกียรติศักดิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-18.00 น.  
ศุกร์ 8.00-16.00 น.  
เสาร์    

 

นพ.รัมย์ รุ่งเรือง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-16.00 น  
พฤหัสบดี 7.00-16.00 น  
ศุกร์ 7.00-12.00 น  

 

นพ.วิชิต เอี่ยมอร่าม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 7.00-16.00 น.  
อังคาร 7.00-16.00 น.  
พุธ 7.00-16.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-16.00 น.  
ศุกร์ 7.00-16.00 น.  

 

นพ.สมิทธ ชาญมานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00-17.00 น.  
อังคาร 8.00-17.00 น.  
พุธ 8.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี 8.00-17.00 น.  
ศุกร์ 8.00-17.00 น.