ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลีนิค MSM

คลีนิค MSM

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เข้าร่วมโครงการการตรวจคัดกรองโรคเอดส์ ในกลุ่มชายรักชายกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และอดัมส์เลิฟ ทางโรงพยาบาลบริการให้คำปรึกษา แนะนำและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไป และแก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด (เพราะไม่มีการแจ้งชื่อและที่อยู่ ของผู้ตรวจ) มีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีทั้งก่อนและหลังการตรวจเพื่อให้ผู้มารับบริการ สามารถเข้าใจการตรวจอย่างถูกต้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ทุกวัน เวลา 9.00 - 13.00 น. (รอผลเลือด 1 ชั่วโมงครึ่ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

โทร. 0-2804-8959 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 5038, 5053