ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP Suite

คุณลักษณะห้อง
ราคาค่าห้อง 4,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,800 บาท/วัน

VIP

คุณลักษณะห้อง
ราคาค่าห้อง 1,600 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,300 บาท/วัน

ห้องเดี่ยวพิเศษ

คุณลักษณะห้อง
ราคาค่าห้อง 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,100 บาท/วัน
ห้องนี้เฉพาะลูกค้าประกันสังคม

ห้องรวม

ห้องนี้เฉพาะลูกค้าประกันสังคม

ห้อง ICU

ห้องผู้ป่วยวิกฤต ดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและใกล้ชิด
สามารถแยกผู้ป่วยติดเช้ือได้โดยไม่ห่างไกลจากการดูแลของเจ้าหน้าที่

Children'room

คุณลักษณะห้อง
ราคาค่าห้อง 2,300 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท/วัน