ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก WORLD DIABETES DAY

14 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก WORLD DIABETES DAY
พญ.ชามา ปัญจพลพงษ์ ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง“โรคเบาหวาน”พร้อมทั้งให้บริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและวิเคราะห์ผล
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรในเรื่องการดูแลตนเองด้านอาหาร Workshop ชิมน้ำสมุนไพรวัดระดับความหวานโดยคุณวีรวัฒน์ วรรณศักดิ์ศรี
นักโภชนากร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกกระเป๋าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างมากที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

13 พฤศจิกายน 2563
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ หวังที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพออกสู่สังคม โดยในการลงนามมีข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ คุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในทุกคณะวิชา รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาความรู้ทางการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการ รวมถึงการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัย และเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนตุ๊กตาช้าง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง ในโครงการ “เติมฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง”

13 พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนตุ๊กตาช้าง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง ในโครงการ
“เติมฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมอบ
อุปกรณ์ การสอน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งสิ่งจำเป็นต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่ทางโรงเรียนที่ห่างไกล
ความเจริญในเขตทุรกันดาร ทั้งนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย

10 พฤศจิกายน 2563
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลสหภาพแรงงานอีซูซุฯเกตเวย์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานมีพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใส เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้

ประธานสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย ได้เข้าพบปะพูดคุยกับ นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

30 ตุลาคม 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายคฑาวุธ ศรีสุวรรณ์ ประธานสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย ได้เข้าพบปะพูดคุยกับ นพ.ธวัชชัย วานิชกร
ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพร้อมให้บริการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ขอขอบคุณสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการ ในการเข้าเยี่ยมพูดคุย
กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในครั้งนี้