บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว

ราคาค่าห้อง 2,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 5900 บาท/วัน

ห้องพักเตียงคู่

ราคาค่าห้อง 1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 800 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท/วัน

ห้องพักรวม 6 เตียง

ราคาค่าห้อง 800 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 900 บาท/วัน
ค่าอาหาร 440 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 700 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 2,840 บาท/วัน