ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคาม
จากโรค เพราะการตรวจพบโรคในระยะแรกจะส่งผลดีต่อ การรักษามากกว่าการตรวจพบโรคในระยะหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

โทร 037-627000 แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2