ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม

ข้อมูลทั่วไป

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ
• ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน กรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• *ตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• *บริการทันตกรรม ขูด อุด ถอน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
• *ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• *ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• บุตรของผู้ประกันตน รับสวนลดค่ายา 10% ค่าห้อง 20%
• ผู้ประกันตนสามารถ upgrade ห้องพิเศษเดี่ยว รับส่วนลด 20%
****หมายเหตุ ตามเงื่อนไขประจำปีของสำนักงานประกันสังคม****
• มีบุคลากรดูแลผู้ประกันตนที่มาใช้บริการโดยเฉพาะ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

-