ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

1.ตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
2.ให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
-การตรวจสมรรถภาพปอด
-การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
-ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
-การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
-ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
3.ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
4.ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่ , ศึกษาต่อ , ใบขออนุญาตทำงาน ,บวช เป็นต้น
5. ให้บริการตรวจด้านรังสีเทคนิค เช่น การตรวจแมมโมแกรม , การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ,การตรวจอัลตร้าซาวด์
6.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (kasemrad Wellness Center) ชั้น 9
โทรศัพท์ 0-2910-1600 ต่อ 1440-1441
ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น

คณะแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิงรจนา วัฒนรังสรรค์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร  08.00-17.00 น.
พุธ  08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.
ศุกร์  08.00-17.00 น.
เสาร์  08.00-17.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1440-1441 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ